5 кандидати ги потпишаа договорите за работа со германскиот работодавач за помошни работници во секторот монтажа и демонтажа на скеле.

6 дополнителни кандидати примија договори за работа со нивниот нов работодавач од Германија.

Успешно завршена втората обука од секторот монтажа и демонтажа на скеле.

По приемот на работните визи првите кандидати отпатуваа за Германија.

Се потпишаа 9 нови работни договори за поставување на индустриски подови и санирање на бетонски површини.

©2019 Центар за стручна обука - Охрид.