ЦСО започна со нов проект, организирање на обука и работа во Германија за млади со завршено средно образование.

5 кандидати ги потпишаа договорите за работа со германскиот работодавач за помошни работници во секторот монтажа и демонтажа на скеле.

6 дополнителни кандидати примија договори за работа со нивниот нов работодавач од Германија.

Успешно завршена втората обука од секторот монтажа и демонтажа на скеле.

©2022 Центар за стручна обука - Охрид.